Most ponad železnicu

V našom meste máme dva významné cestné mosty, jeden vedie cez rieku Váh a druhý prechádza ponad železničnú trať. Po oboch vedie cesta I. triedy č. 62 a spravuje ich Slovenská správa ciest (SSC).

Situácia s mostom ponad železničnú trať je kritická a most je v havarijnom stave. Ešte vo februári 2019 bol vydaný zákaz prejazdu pre nákladnú dopravu a autobusy s hmotnosťou nad 3,5 tony. Je len otázkou času, kedy bude most uzatvorený pre všetku motorovú dopravu, vrátane osobných automobilov. Stať sa tak v lepšom prípade môže začatím prác na budovaní nového mostu, v horšom prípade aj skôr a to z dôvodu zhoršenia jeho stavu.

Ešte bývalé vedenie mesta v júny 2022 po stretnutí s dotknutými orgánmi určilo obchádzkové trasy. Odznela aj informácia o pripravovanej bezplatnej MHD pre obyvateľov mesta.

Dnes, keď už vieme orientačné termíny začiatku prác sa ukazuje, že prijaté opatrenia sú zďaleka nepostačujúce. Zároveň panuje aj nespokojnosť s neriešením rekonštrukcie priľahlej Kasárenskej ulice či otázky ohľadne napojenia na existujúcu komunikáciu.

Ešte začiatkom volebného obdobia som navrhoval vytvorenie dočasnej komisie pre riešenie tejto situácie s mostom. Zastupiteľstvo však tento môj zámer neschválilo, čo sa nakoniec ukázalo ako rozumné rozhodnutie, keďže ako už dnes vidíme, termíny nás smerujú niekam na začiatok roku 2024. Vytvorenie takejto komisie, čo koniec koncov podporili aj poslanci – pokiaľ bude správne načasované, tak bude mať význam koncom aktuálneho roka 2023. Budem sa teda opätovne snažiť o presadenie jej vytvorenia aj v spolupráci s odborníkmi v tejto oblasti. Pokiaľ by ste mali záujem podieľať sa na riešení tejto situácie, môžete ma kontaktovať.

Stručne vysvetlím dôvody, prečo si myslím, že by takáto komisia mala vzniknúť. Našou úlohou by malo byť pripraviť obyvateľov mesta na túto situáciu čo najlepšie a to jednak v oblasti informovanosti ale aj poskytnutia alternatívnych riešení v oblasti dopravy.

Základom musí byť dobrá informovanosť prostredníctvom viacerých komunikačných kanálov ako aj formou vlastnej webovej stránky. Táto stránka by mala obsahovať všetky potrebné informácie, aktivity, termíny, ale najmä prehľad o aktuálnej situácii.

Vizualizácia mosta (zdroj: Enviroportal.sk)

Súčasne je potrebné navrhnúť dopravné riešenie pre obyvateľov prechádzajúcich cez most za prácou, vzdelaním či službami. K tomuto by okrem obchádzkových trás mala slúžiť aj dočasná lávka ponad železničnú trať, ktorá bude určená pre peších ale aj cyklistov. A práve tento fakt ponúka mnoho riešení ako pohodlne a bez väčších obmedzení dopraviť ľudí cez tento úsek. V hre sú preto špeciálne autobusy v ranných či poobedňajších hodinách ale aj ponuka služieb zdieľaných bicyklov, ktoré by mohli prísť aj do nášho mesta. Práve takáto služba by mohla priniesť ľuďom vhodnú alternatívu a príležitosť, ako sa rýchlo, pohodlne a navyše ekologicky dostať do svojho cieľa. Takéto riešenia sa v praxi ukazujú ako efektívne a reálne fungujú.

Úlohou komisie by bolo však riešiť aj hľadanie spôsobu ako atraktívne podať obyvateľom tieto služby, či už formou kampane či rôznych sprievodných aktivít. Ľuďom by mohli byť ponúknuté aj ďalšie benefity.

 

“Uzavretie a prestavba mosta bude zároveň skvelou príležitosťou ukázať obyvateľom mesta aj nové príležitosti pre ich každodenné dochádzanie, ktoré by inak neobjavili.”

 

Ako aj v živote, tak aj tu platí, že všetko zlé je na niečo dobré.

GALÉRIA