Koncepcia rozvoja školstva v meste Sereď na roky 2024 – 2028

Mestské zastupiteľstvo dňa 8.2.2024 schválilo koncepciu rozvoja školstva v meste Sereď na roky 2024-2028.
 

Tento rozsiahly dokument popisuje východiskovú situáciu, ale aj budúce smerovanie pre rozvoj školstva v našom meste. Na dokumente pracovali zamestnanci mesta príslušného oddelenia, veľkou mierou prispeli aj riaditeľky jednotlivých škôl a školských zariadení a podieľala sa na ňom aj pracovná skupina, ktorej som bol členom.

Materiál je spracovaný kvalitne, čo potvrdila aj predsedníčka školskej a športovej komisie mesta Sereď.
 
Ja osobne som rád, že dokument obsahuje aj koncepčné zámery, vízie a v neposlednom rade aj smerovanie školstva na ďalšie obdobie. Na jeho základe bude možné smerovať rozvoj školstva v našom meste.
 
Práve v rámci tohoto bodu považujem za dôležité nasledovné ciele:
 
  • zlepšenie bezpečnosti ulíc v okolí škôl (upokojovanie dopravy, osadenie upokojovacích prvkov dopravy, vyvýšené priechody pre chodcov, vymedzenie IAD počas ranných hodín..)
  • aktívne zvyšovanie podielu detí (aj zamestnancov), ktoré chodia do školy pešo, na
    bicykli alebo MHD a meniť zvyky deti a rodičov (osveta, projekty, podujatia..)
  • s tým súvisí aj nedostatok pohybu detí, obezita či náchylnosť na ochorenia (tieto
    opatrenia sa nachádzajú v koncepcii pri jednotlivých školských zariadeniach)
  • vzdelávanie v oblasti ochrany životného prostredia a výchova pre udržateľný rozvoj
Na základe týchto bodov bude možné realizovať konkrétne opatrenia, ktoré budú mať oporu v tomto dokumente a pomôžu zlepšiť dnešnú nelichotivú situáciu.