Odpovede na moje interpelácie

Nižšie nájdete odpovede na moje interpelácie zo zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 9.2.2023.
 
Pýtal som sa na existenciu smernice pre umiestňovanie a povoľovanie reklamných zariadení na území mesta a upozornil som na potrebu vykonať audit všetkých reklamných plôch v meste.
Ruka v ruke s pripravovanou zmenou ÚPN a obmedzením veľkosti reklamných plôch v zastavanom území mesta sa nám môže podariť postupne znižovať množstvo vizuálneho smogu v meste.

GALÉRIA