Ako je to s pohybom po hrádzi

Na území mesta Sereď vedie po ochrannej hrádzi rieky Váh asfaltová komunikácia od zberného dvora pri Dolnej Strede až po Horný Čepeň. Tento úsek tvorí časť významnej diaľkovej cykloturistickej magistrály – Vážskej cyklomagistrály, ktorá spája Strečno s Komárnom.
Aj keď na základe tohoto by sa mohlo zdať, že sa jedná o komunikáciu výhradne pre cyklistov, nie je tomu tak. Hrádza vo veľkej miere slúži aj ako prepoj dvoch vzdialených častí mesta, ale aj ako ideálne miesto na prechádzky či šport v príjemnom prostredí rieky Váh.
 
Toto využitie hrádze v jej väčšej časti potvrdzujú aj dopravné značky, ktoré sú na nej umiestnené. Tie sú však rôzne, pričom každá má trochu iný význam.

Najdlhšia časť úseku, a to od parku po Horný Čepeň, je označená dopravnými značkami Cestička pre chodcov a cyklistov (po novom Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov). Na tomto úseku je povolený pohyb pre chodcov aj cyklistov. Platí tu zároveň pravidlo, že “Ak je zriadená cestička pre chodcov a cyklistov označená príslušnou dopravnou značkou, cyklista nesmie ohroziť chodca.” Navyše, cyklista je povinný využiť takúto cestičku, ak je súbežne vedená aj iná cestná komunikácia.

Druhou kratšou časťou je úsek od zberného dvora po podjazd pod mostom cez rieku Váh. Tento úsek je pre zmenu označený inými dopravnými značkami – Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel (po novom Zákaz vjazdu pre všetky motorové vozidlá). Význam tejto značky je rovnaký ako tej predošlej, a teda komunikáciu slúži všetkým okrem motorových vozidiel, teda chodcom aj cyklistom. Pri tejto dopravnej značke sa neuvádza žiadne ďalšie pravidlo, týkajúce sa ohrozovania chodcov a pod.

Tretím druhom značenia na tomto úseku je použite značky Cestička pre cyklistov (po novom Cyklistická komunikácia). Takouto značkou sú označené dva krátke úseky. Prvý je samotný podjazd popod most cez rieku Váh a druhý je krátky úsek od podjazdu po zadnú bránu parku. Na týchto úsekoch je pohyb chodcov zakázaný, pretože dopravná značka povoľuje pohyb len pre cyklistov, alebo teda maximálne chodcov tlačiacich bicykel.

Použitie týchto dopravných značiek tak rozdeľuje hrádzu na úseky, kde chodci nemôžu prechádzať. Počítalo sa zrejme s tým, že chodci sa k zadnej bráne parku a teda na smer ku kempingu budú dostávať cez samotný park. Paradoxne je však tento úsek popri parku využívaný chodcami, ktorí využívajú hrádzu na prechod popod most a následne na hrádzu.

Na týchto úsekoch by preto bolo vhodné nahradiť značky za tie, ktoré povoľujú pohyb aj chodcom.

 
Úsek pod mostom je ale otázny, pretože cyklisti tu jazdia rýchlejšie, keďže ide o zjazd z oboch strán. Chodci tu síce majú schodisko, vedúce na chodník na moste, avšak nemajú žiadnu možnosť prejsť na druhú stranu.

Z môjho pohľadu ako chodca aj cyklistu si myslím, že v rámci územia mesta Sereď by mal byť pohyb cyklistov aj chodcov povolený všade a obe tieto skupiny by sa mali vzájomne rešpektovať. Cyklisti majú následne k dispozícii časti hrádze v smere od Horného Čepeňa na Šúrovce (v roku 2024 už aj s novým úsekom po Siladice) alebo obľúbenú trasu od Dolnej Stredy v smere na Kaskády.

Zároveň som navrhol úpravu úseku hrádze popod most, kde by sa z bezpečnostných dôvodov vyznačila stredová čiara vodorovným značením a zároveň by sa zmenilo rozloženie stĺpikov, ktoré aktuálne nezmyselne zasahuje do jazdných pruhov cyklistov.

GALÉRIA