Výsledky auditu reklamných plôch v meste Sereď

Reklamná tabuľa
Na základe mojej žiadosti o realizáciu auditu reklamných plôch v meste Sereď vykonali zamestnanci mesta kontrolu skutkového stavu. Na jeho základe boli zistené viaceré nezrovnalosti.
 

Audit identifikoval celkovo 41 zazmluvnených reklamných zariadení. Zároveň označil šesť subjektov, ktoré mali nelegálne osadené reklamné zariadenia na majetku a pozemkoch mesta v celkovom počte 10 kusov. Tieto subjekty boli následne vyzvané na odstránenie týchto reklamných stavieb.

Časť subjektov tak urobila, ostatné majú termín na odstránenie reklamných stavieb do konca mesiaca september 2023.
 

Reklamné stavby v celom zastavanom území mesta boli v poslednej zmene územného plánu obmedzené na veľkosť maximálne 3m2, čo bráni osádzaniu nových billboardov v našom meste. Vieme, že prehnané množstvo reklamy tvorí tzv. reklamný smog, ktorý negatívne vplýva ako na verejné priestory tak aj životné prostredie či plynulosť dopravy. Preto by malo byť našim cieľom minimalizovať množstvo takýchto reklamných zariadení. Samozrejme, každý subjekt má možnosť v prípade záujmu požiadať mesto o umiestnenie takejto reklamy. Nie je však povolené osadzovať ich bez predošlého súhlasu mesta.

Zároveň sa pripravuje zmena “Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď“, kde navrhujem zvýšenie sadzieb za umiestnenie reklamných stavieb na majetku mesta. Takéto zvýšenie výšky nájomného je prirodzeným spôsobom regulácie množstva reklamy v meste.

Aktuálne znenie dokumentu nájdete na stránke mesta Sereď.

Na poslednom zastupiteľstve som rovnako tak požiadal mesto aby vyzvalo svoju organizáciu Správa majetku Sereď a taktiež svoju rozpočtovú organizáciu Dom kultúry na vykonanie takéhoto reklamného auditu. Cieľom by malo byť vo všetkých prípadoch zefektívnenie hospodárenia.

GALÉRIA